Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

2020

Treść

Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2020 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe –BILANS  GMINNEGO ZESPOŁU USŁUG WSPÓLNYCH W SUSZCU sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec.

Przejdź do BIP Gminy Suszec
 
 

64595