Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności w GZUW Suszec

Treść

Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu – www.gzo.suszec.pl

Wstęp deklaracji
Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu, zwany dalej GZUW w Suszcu, dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.gzo.suszec.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:
Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu
Telefon/fax: 32 212 44 36
E-mail: gzo@gzo.suszec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec

W GZUW w Suszcu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.


Strona internetowa www.gzo.suszec.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- błędna nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych,

- brak transkrypcji dokumentów,

- niewystarczający kontrast (Od 2.51 do 3.15 gdzie zalecany to 4.5:1),

- błędne redagowanie tekstów na stronie,

- słabo widoczny fokus.


Dokłada się starań, aby spełniać warunki dostępności cyfrowej stron internetowych.

Ułatwienia na stronie internetowej
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: gzo@gzo.suszec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 212 44 36.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek GZUW w Suszcu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Biura znajdują się w budynku jednopiętrowym, na 1 piętrze. Brak jest windy oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich. Dlatego osoby, które chcą załatwić sprawę w GZUW w Suszcu a poruszające się na wózku inwalidzkim proszone są o skorzystanie z windy mieszczącej się po lewej stronie schodów wejściowych przy budynku Urzędu Gminy Suszec, znajdującego się w odległości ok. 30 m od budynku GZUW w Suszcu. Osoby niepełnosprawne mogą załatwić sprawy urzędowe w punkcie obsługi, który znajduje się na parterze. Osoba z GZUW w Suszcu, odpowiedzialna merytorycznie za daną sprawę, zobowiązana jest podejść do punktu obsługi w Urzędzie Gminy w Suszcu. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zostały oznaczone znakami poziomymi i pionowymi. Nawierzchnia przed wejściem do Urzędu Gminy jest utwardzona. Korytarze, schody znajdujące się w budynku GZUW w Suszcu są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje).

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, GZUW w Suszcu bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

- pocztą elektroniczną na adres: gzo@gzo.suszec.pl,

- faksem na numer: 32 212 44 36

- pocztą na adres: Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu, ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec.

 

Uwagi:

1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z GZUW w Suszcu.

2. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w GZUW w Suszcu.

3. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, wizyta w GZUW w Suszcu nie musi być wcześniej uzgodniona.

POBIERZ RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO (stan na dzień 01.01.2021 r.)

64481