Sprawozdania finansowe

Treść

 

Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe – BILANS  GMINNEGO ZESPOŁU USŁUG WSPÓLNYCH W SUSZCU sporządzony na dzień 31 grudnia danego roku, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec.

ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020

ROK 2021

ROK 2022

ROK 2023