OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Treść

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Szanowni Państwo,

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu, aby realizować swoje zadania statutowe gromadzi, wykorzystuje  i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewne są wśród nich również informacje dotyczące Twojej osoby. Staramy się nigdy nie pobierać od Ciebie zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Twoje dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazałeś. Ze szczególną starannością  dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie Twojej sprawy. Informacji dotyczących Twojej osoby nie przekazujemy też innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Korzystamy również z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, aby szybko i bezpiecznie rozwiązywać zadania i  wychodzić naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Możemy zapewnić Cię, że staramy się dochować najwyższej staranności, aby Twoje dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu.

 

O CZYM MUSIMY CIĘ POINFORMOWAĆ?

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania Tobie kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane od innych osób, bądź z innych źródeł.

Poniżej znajdziesz ogólną klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy Ci przekazać. Prosimy, zapoznaj się z nimi dokładnie.

 

TWOJE PRAWA.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane – w naszym wypadku – przez Dyrektora Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu oraz jego pracowników.

Do tych praw należą:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

 • Prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Twoje dane osobowe w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Twoich danych. Ale nie martw się – dane zabezpieczamy ze szczególną starannością, abyśmy nigdy nie musieli tłumaczyć się z naruszenia ich bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest też naszym bezpieczeństwem!

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE.

Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, bo zależy, jaką sprawę załatwiasz i jaka obowiązuje procedura. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych akt wynikający z  przepisów prawa.

 

CZY DECYZJE DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY BĘDĄ PODEJMOWANE  W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY?

Przekazane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu  procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, poinformujemy Cię o tym.

 

WAŻNE KONTAKTY

Jeśli z jakichś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona – możesz zasięgnąć pomocy.

 • Administrator (danych) – Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu, ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec

 • Inspektor Ochrony Danych – z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod.gzuw.suszec@gmail.com

 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

 

Przepisy prawa

Ogólna klauzula informacyjna ---> pobierz

Procedura dotycząca realizacji praw osób których dane dotyczą, wskazanych w Rozdziale III i art. 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), (zwana dalej "Procedurą")