Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych

przez Gminę Suszec na rok szkolny 2024/2025

 

Nabór do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Suszec jest organem prowadzącym, będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:

 

gminasuszec.przedszkola.vnabor.pl

 

                w terminie od 1 marca 2024 r. godz. 8:00 do 15 marca 2024 r. godz. 15:00

 

Strona dla rodziców zostanie uruchomiona w dniu 1 marca 2024 r. o godz. 8:00.

 

Zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

 

Do przedszkoli publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Suszec na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola generowanego z systemu elektronicznego naboru, złożonego
przez rodziców do przedszkola pierwszego wyboru.

Do publicznych przedszkoli przyjmowane są dzieci:

- od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2021, 2020, 2019),

- 6-letnie (urodzone w roku 2018) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,

- 7-letnie (urodzone w roku 2017), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,

- powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

 

W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

 

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Suszec mogą być przyjęci do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego przedszkola
w Gminie Suszec będą nadal dysponowały wolnymi miejscami.

 

Dzieci, które na dzień 01.09.2024 r. będą miały ukończone lub w trakcie roku szkolnego 2024/2025 ukończą 2,5 roku mogą zostać przyjęte do publicznego przedszkola, jeżeli placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami. W takiej sytuacji rodzice zobowiązani są do złożenia wniosku,
który będzie podlegał rozpatrzeniu przez dyrektora placówki, zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

 

UWAGA!

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców,
któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie
władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
Jeżeli dziecko nie  przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – t. j.:  Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.).

 

Jeżeli w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2024/25 rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego  po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, wypełniają w systemie elektronicznego naboru, drukują i składają w przedszkolu pierwszego wyboru, do którego chcą zapisać dziecko. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej  gminy.

  1. We wniosku rodzice wskazują przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej    preferowanego (pierwsze miejsce – tam składają wniosek) do najmniej preferowanego (trzecie  miejsce).
  2. Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia spełniania każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium
    przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia przez nią wniosku.

 

W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach,
z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.

 

  1.  Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata*;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 44);

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.).

 

* wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

  1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą nr XLI/370/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 27 stycznia 2022 r.

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

 

Obydwoje  rodzice,  opiekunowie prawni
lub rodzic samotnie wychowujący kandydata są zatrudnieni na umowie o pracę
lub na podstawie umowy cywilno-prawnej
albo uczą się lub studiują w trybie dziennym,  prowadzą gospodarstwo rolne  lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą 

 

 

16

oświadczenie rodziców/rodzica lub opiekuna prawnego kandydata  o zatrudnieniu /nauce  lub o prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej

 

2.

 

Jeden  z rodziców, opiekun prawny kandydata jest zatrudniony na umowie o pracę
lub na podstawie umowy cywilno-prawnej albo uczy się lub studiuje w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą 

 

 

8

oświadczenie rodziców/rodzica lub opiekuna prawnego kandydata o zatrudnieniu/nauce  lub o prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej

 

3.

 

Dziecko, którego rodzice lub rodzic rozliczają  podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym właściwym
dla  Gminy Suszec

 

6

elektroniczne potwierdzenie złożenie rozliczenia PIT w Urzędzie Skarbowym
w Pszczynie , a w przypadku wersji papierowej – kserokopia  pierwszej strony druku PIT potwierdzonej przez Urząd  Skarbowy za poprzedni rok kalendarzowy  lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o rozliczaniu  podatku w danym roku kalendarzowym

4.

 

Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu
lub w szkole podstawowej w miejscowości,
do  której jest składany wniosek o przyjęcie
do przedszkola 

 

 

3

oświadczenie rodzica/rodziców
lub opiekuna/opiekunów prawnych kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu
lub szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie
do przedszkola, złożone we wniosku
o przyjęcie do przedszkola

5.

Korzystanie przez rodziców/rodzica opiekuna prawnego/opiekunów prawnych kandydata
ze świadczeń pomocy społecznej
oraz z zakresu świadczeń rodzinnych w GOPS  w Suszcu w ciągu ostatnich  6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku  

 

 

2

   

oświadczenie rodzica/rodziców
lub opiekunów prawnych kandydata
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej oraz z zakresu świadczeń rodzinnych w GOPS w Suszcu w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla Gminy Suszec zostały określone w Zarządzeniu Wójta Gminy Suszec nr GZUW/01/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Składanie deklaracji
o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

od 12 lutego 2024 r. godz. 8:00

do 21 lutego 2024 r. godz. 15:00

 

 

2.

Otwarcie strony dla rodziców, rejestracja kandydatów przystępujących do naboru, wprowadzenie przez rodziców  do systemu wniosków
o przyjęcie dziecka
do przedszkola /oddziału przedszkolnego

 

od 1 marca 2024 r.  godz. 8:00

do 15 marca 2024 r.
do godz. 15:00

 

od 3 czerwca 2024 r.
godz. 8:00

do 10 czerwca 2024 r.
do godz. 15:00

3.

Otwarcie strony dla rodziców, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

 

3 kwietnia 2024 r.

godz. 8:00

 

19 czerwca 2024 r.

 godz. 8:00

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia
do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w placówce zakwalifikowania

 

od 3 kwietnia 2024 r. godz. 8:01

do 10 kwietnia 2024 r.

do godz. 15:00

 

od 19 czerwca 2024 r. godz. 8:01
do 24 czerwca 2024 r.
do godz. 15:00

5.

Otwarcie strony dla rodziców - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

15 kwietnia 2024 r.

godz. 8:00

 

27 czerwca 2024 r.

godz. 8:00

 

 

Każdy Rodzic może uzyskać pełną informację o zasadach naboru w danym przedszkolu: telefonicznie, mailem lub bezpośrednio w placówce po wcześniejszym zgłoszeniu
w sekretariacie szkoły/przedszkola.

 

Wszelkie oświadczenia i wzory składanych dokumentów będą do pobrania na stronie internetowej prowadzonego naboru, tj. gminasuszec.przedszkola.vnabor.pl w zakładce ‘Druki do pobrania’.

 

 

 

 

67423