Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych
Sprawozdania finansowe
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. płac oraz obsługi księgowej MPKZP.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu

ogłasza nabór na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu,

ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec

 

Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu

Zarządzenie Dyrektora GZUW/22/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.-Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu

Zarządzenie Dyrektora GZUW/06/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.-Zmiana regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowych

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu

ogłasza nabór na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu,

ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec

 

Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu

Zarządzenie Dyrektora GZUW/22/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.-Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu

Zarządzenie Dyrektora GZUW/06/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.-Zmiana regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu

 
 
 

Informacja o wynikach naboru

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne 

 
OGŁOSZENIE
 
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty i Sportu w Suszcu,
 ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr GZOiS/ 02 /2013
Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty
i Sportu w Suszcu z dnia 7 marca 2013r.
OGŁOSZENIE
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko w Gminnym Zespole Oświaty i Sportu w Suszcu,
 ul. Wyzwolenia 2, 43-267 Suszec
1.         Określenie stanowiska  pracy: Starszy referent ds. zamówień publicznych
                Wymiar czasu pracy    - 1 etat
2.       Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1)       Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku)
a)   obywatelstwo polskie,
b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)      nieposzlakowana opinia,
e)      wykształcenie wyższe - ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
f)        minimum 1 rok stażu pracy na stanowisku związanym przygotowaniem lub udzielaniem zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych,
g)      umiejętność biegłej obsługi komputera, oraz pakietu Microsoft Office
h)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
2)       Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na w/w
                       stanowisku) :
              a)   znajomość przepisów z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych wraz z przepisami  
                      wykonawczymi
       b)    znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego oraz ustawy o 
               systemie oświaty i Karty Nauczyciela ,
c)       znajomość ustawy o finansach publicznych, oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
d)    samodzielność, odpowiedzialność,
e)    systematyczność, sumienność i dokładność,
f)     umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
       g)    komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
       h)    zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy,
i)        umiejętność analitycznego myślenia.
 
3.       Opis stanowiska pracy oraz wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku :
Starszy referent ds. zamówień publicznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu. Do zakresu zadań wykonywanych na tym stanowisku należy:
1)       prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień na roboty budowlane, usługi
i dostawy dla GZOiS Suszec zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14.000 Euro – Zarządzenie Dyrektora Nr GZOiS/6a/2009 z dnia 1 września 2009r., współpraca z kierownikiem działu kultury fizycznej w tym zakresie,
2)       przygotowywanie dokumentacji przetargowej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla GZOiS Suszec, a także pomoc w sporządzaniu dokumentacji przetargowej w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla placówek oświatowych Gminy Suszec,
3)       prowadzenie rejestru umów zawieranych przez GZOiS Suszec,
4)       przygotowywanie zleceń, umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, a także innych umów,
       w uzgodnieniu z radcą prawnym ,
5)       publikowanie  i zawiadamianie o udzielanych zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
6)       sprawdzanie i opisywanie faktur i rachunków oraz innych dokumentów księgowych pod względem zgodności z umowami zawartymi przez GZOiS Suszec,
7)       zbieranie informacji i kontrola elektronicznych arkuszy organizacyjnych przy zastosowaniu programów „Sigma Optivum” i  „Arkusza Optivum”.
 
 
4.       Wskazanie wymaganych dokumentów:
1)       list motywacyjny
2)       życiorys (curriculum vitae)
3)       oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)       oryginały lub kopie świadectw pracy,
5)       oryginały lub kopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
6)       kwestionariusz osoby dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7)       oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)       oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
9)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
10)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
11)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy do celów rekrutacji.
12)   kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
5.        Informacje o warunkach pracy na stanowisku: praca biurowa w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy. Stosowane podczas pracy maszyny i urządzenia: komputer, kopiarka, fax, skaner, niszczarka, telefon. Na stanowisku pracy nie występują niebezpieczne i szkodliwe czynniki środowiska pracy. Czynniki fizyczne: oświetlenie , hałas, prąd elektryczny, mikroklimat, elementy ruchome, luźne, wystające, wymuszona pozycja ciała, praca w stresie. 
6.       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6 %.
7.       Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać) w zaklejonej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem: „Nabór na stanowisko st. referenta”,   do dnia 18.03. 2013r. w godzinach od 700 - 1500 w sekretariacie Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu, ul. Wyzwolenia 2,  43-267 Suszec. w terminie  
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8.       Informacje dodatkowe:
1)       O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub testu ustnego lub testu pisemnego bądź praktycznego sprawdzianu posiadanych umiejętności kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie.
2)       Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu
w Suszcu, ul. Wyzwolenia 2, Tel. 32/2124 277
3)       Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec (www.bip.suszec.iap.pl)   oraz na stronie internetowej i  tablicy informacyjnej Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu.
 
 
          Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu
        Zbigniew Łoza
                        

Aktualności

14-10

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


...więcej

30-07

Program stypendiów pomostowych na 1 rok i dalsze lata studiów


...więcej

25-06

Życzenia Ministra Edukacji Narodowej


...więcej

14-06

Bezpieczne wakacje


...więcej

12-03

Przedszkola dyżurne w okresie lipca i sierpnia 2019 roku


...więcej

30141