Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych
Sprawozdania finansowe
Dowóz dzieci / uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnymna podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

 

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 

  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim),a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczegodo końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 
    a) 24rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
    b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
     
  3. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Zgodnie z art. 39 ust. 4a ww. ustawy Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 3 formach: dowozu zbiorowego, dowozu indywidualnego własnym pojazdem rodzica/opiekuna lub środkami komunikacji publicznej.

Dowóz zbiorowy

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami lub oświadczenie o kontynuacji nauki w przedszkolu/ szkole/ośrodku, w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu, ul. Wyzwolenia 2, w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r.

 

Dowóz indywidualny

Rodzice, którzy zdecydują się na tę formę dowozu powinni złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w Gminnym Zespole Usług Wspólnych w Suszcu, ul. Wyzwolenia 2, w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Suszec. Umowa zawierana jest na rok szkolny. 

 

DO POBRANIA

Zarządzenie Nr GZUW / 13 / 2018 Wójta Gminy Suszec  z dnia  24  lipca  2018 r. ---> pobierz

WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek o zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej ---> pobierz

Wniosek o zwrot kosztów dowozu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice ---> pobierz

Wniosek w sprawie zapewnienia bezpłatnego dowozu ---> pobierz

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA:

Poświadczenie dyrektora przedszkola/ szkoły/ ośrodka o obecności ucznia na zajęciach ---> pobierz

Rozliczenie kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej ---> pobierz

Rozliczenie kosztów przejazdu samochodem prywatnym ---> pobierz

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o kontynuacji nauki ---> pobierz

Aktualności

28-05

Zarządzenie Wójta Gminy Suszec o zawieszeniu zajęć do 7 czerwca 2020 r.


...więcej

27-05

Komunikat Wójta Gminy Suszec - zawieszenie zajęć do 7 czerwca 2020 r.


...więcej

25-05

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach dotycząca otwarcia placówek dla dzieci i młodzieży


...więcej

20-05

Przedszkola gminne, oddziały przedszkolne oraz edukacja w klasach I – III zawieszona do 31 maja 2020 r.


...więcej

20-05

Zasady przeprowadzania egzaminów i harmonogram egzaminów w 2020 roku


...więcej

                   

 

                                 

 

 

35841