Zamówienia poniżej 130.000 zł

Treść

"Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r."

Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach w okresie od 1 września do 31 grudnia 2021 r."

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa

Załącznik Nr 2- Wykaz posiadanego sprzętu transportowego do przewozu uczniów

Załącznik Nr 3- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 4- Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 5- Regulamin dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Suszec do szkół, w tym specjalnych oraz innych placówek, a także zasad sprawowania nad nimi opieki.

Suszec, 05.08.2021 r.